Inför Almedalen: Fysioterapi och rörelse kan bidra till att lösa flera av våra största samhällsutmaningar. Dessutom nationell samling för kompetensförsörjning, Dagens Medicins maktlista och ny rapport Sjukt engagerad

Varje dag i svensk hälso- och sjukvård och omsorg utför fysioterapeuter och sjukgymnaster ett livsviktigt arbete. För många människor är dessa insatser helt avgörande och gör skillnad, varje dag. 
 Aktuell forskning visar att fysioterapeuters insatser är avgörande. Inom t.ex. kranskärlssjukdom minskade dödligheten med hela 26 procent då patienten fick adekvat rehabilitering med fysisk träning. Andra studier har visat att för hjärtsvikts­patienterna minskade återinläggningarna flerdubbelt efter anpassad fysisk träning. 

SBU:s rapporter framgår att tidiga och samordnade insatser gör stor skillnad. I en debattartikel i GP beskriver Olivia Wigzell och Nina Rehnqvist, SBU hur ”lagarbete i sjukvården räddar äldres liv” och där är fysioterapi och rehabilitering viktiga delar. 

Trots att det finns mängder av forskning om vikten av fysioterapeuters insatser, så används inte alls den kunskapen fullt ut av landsting, regioner, kommuner och andra sjukvårdshuvudmän. Vilket i sin tur leder till att människor inte får tillgång till den hälso- och sjukvård de har rätt till. Detta är något vi från Fysioterapeuterna vill föra fram inför årets Almedalsvecka, som startar på söndag.  

Vi är väl representerade under Almedalsveckan från förbundsstyrelsen i Fysioterapeuterna. Via vår hemsida kan du se vilka seminarier vi är aktiva i. Vi kommer också att besöka ett stort antal andra seminarier och mingel och göra Fysioterapeuternas stämma hörd. En särskilt viktig del i år är det rundabordssamtal om jämlik hälsa som vi tillsammans med flera andrafackförbund arrangerar.

Genom att agera tillsammans i en politiskt aktuell och mycket viktig fråga, så visar vi som fackliga organisationer att vi är beredda att ta ansvar och att det är en förutsättning med alla medarbetares delaktighet och engagemang för att uppnå högt satta mål från regeringen. 

Vi har lyckats engagera många i sammanhanget viktiga personer, där t.ex. folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström tillsammans med oss fackförbundsordföranden inleder samtalen. För oss från Fysioterapeuterna är detta en möjlighet att påtala vikten av förebyggande hälsoarbete i samhället och i hälso- och sjukvården och att synliggöra att fysioterapi och rörelse kan bidra till att lösa flera av våra största samhällsutmaningar!


Dagens Medicin presenterade i veckan sin årliga maktlista för svensk hälso- och sjukvård.

  
Jag konstaterar att både fackliga organisationer och  patienternas språkrör stärker sin ställning i årets upplaga av maktlistan, vilket är glädjande och viktigt. 

För Fysioterapeuterna är det hedrande och viktigt att vi finns med på denna lista. Det är en framgångsfaktor att stärka professionens position i hälso- och sjukvården och en förutsättning för att också förbättra fysioterapeuters villkor och löner. För detta krävs att samhället får upp ögonen för att samhällsekonomin och folkhälsan kan förbättras genom att använda fysioterapeuters kompetens på ett bättre sätt. 

Ett annat viktigt möte nästa vecka är ett möte om nationell samling för kompetensförsörjningsfrågor som ministern Gabriel Wikström bjudit in till . Jag kommer att representera Fysioterapeuterna i detta möte, i en fråga som är mycket viktig för framtiden. Att använda rätt person på rätt ställe är en viktig fråga, där fysioterapeuter i hög grad kan bidra. Men det är också viktigt att fokusera på behovet av specialisttjänster för fysioterapeuter.

Fysioterapeuter behöver bättre karriärvägar som också ger en möjlighet till en ökad lönespridning. Vi arbetar bland annat för att fler specialisttjänster ska inrättas och att fysioterapeuter ges möjlighet att jobba parallellt med forskning/utveckling och i klinisk verksamhet. Det här är ett långsiktigt arbete där vi kommit en bit på vägen, men där vi nu hoppas mycket på den nationella samlingen för kompetensförsörjning. Det är genom att komma till tals i rätt sammanhang vi kommer att få gehör för våra krav och vi märker att förbundet Fysioterapeuterna blir en allt starkare röst i hälso- och sjukvården.
Efter enträget arbete från Fysioterapeuterna kom i veckan ett uppskattat besked.  

 Det var Högsta Förvaltningsdomstolen, som beslutade i enlighet med Fysioterapeuternas krav angående beskattning vid ersättningsetablering, ett beslut som vi från förbundet välkomnar!
Idag torsdag presenterar Myndigheten för Vårdanalys en intressant rapport Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen. Rapporten lyfter fram centrala slutsatser om patient- och funktionshinderrörelsen och lämnar rekommendationer till regering, myndigheter och landsting. En mycket intressant rapport, där vi och flera företrädare för fack- och professionsförbund också blivit intervjuade. Rapporten presenteras också i Almedalen, och där kommer vi självklart att närvara.  

 

Förberedelserna inför nästa vecka fortskrider. Ser fram mot en intensiv och givande Almedalsvecka. Som vanligt kommer jag att vara aktiv på Twitter, följ mig gärna på www.twitter.com/stefanjutterdal