Kommentar till debattartikel i Dagens Medicin

Debattartikel om fysioterapi och sjukgymnastik i Dagens Medicin
I en debattartikel i Dagens Medicin lyfter sjukgymnasten Mathias Vessberg viktiga frågor kring fysioterapeuternas grundutbildning och dess kvalitet. För förbundet är kvalitetsfrågor och utbildning en mycket aktuell och prioriterad fråga. Ett särskilt kvalitets- och patientsäkerhetsråd startas under detta år, där såväl kvalitetsregister, arbetsmiljö, patientsäkerhet och övrigt kvalitetsarbete kommer att fokuseras. Vid nyår startade ett projekt för att kartlägga de befintliga kvalitetsregiser som finns och vilken roll fysioterapeuter har i dessa. Nyligen beslutade också förbundsstyrelsen om ett utbildningspolitiskt program där förbundet bl.a. verkar för en förlängning av grundutbildningen till fyra år. Vi har från Fysioterapeuterna sedan länge kämpat för att förbundets specialistordning ska bli statligt sanktionerad då det tydligare skulle ge samhällets acceptans för vikten av specialistkompetenta fysioterapeuter och sjukgymnaster.

Vi anser att det verkligen är hög tid att staten, ansvariga politiker och hälso- och sjukvårdens ledning tar våra frågor på allvar och gör förändring.

Senast i en debattartikel i GP i höstas lyfte ett stort antal professorer i fysioterapi och sjukgymnastik frågan kring att bättre ta tillvara den kunskap som fysioterapeuter och sjukgymnaster har.
Det håller alltså inte att som i Mathias debattartikel generellt hävda att professionen inte är kostnadseffektiv eller förankrad i det vetenskapliga. Tvärtom visar en rad forskningsstudier på kostnadseffektiviteten att använda fysioterapeuter som första instans. Fysioterapins vetenskapliga utveckling har varit mycket stark de senaste tjugo åren. Ca 30 professorer, 50 docenter och 350 disputerade fysioterapeuter och sjukgymnaster talar sitt tydliga språk. När sjukgymnastutbildningarna förra året granskades av Universitetskanslerämbetet, UKÄ fick sjukgymnastutbildningarna högsta betyg. Ett framgångskoncept som angetts då utbildningen fått så gott betyg av UKÄ är samverkan i Högskolegruppen, där företrädare för alla åtta lärosäten regelbundet dryftar gemensamma frågor tillsammans med Fysioterapeuterna.
Men vikten av de utbildningsstrategiskt frågorna är mycket stor, och därför kommer vi från Fysioterapeuterna till hösten att bjuda in alla lärosäten till en särskild utbildningsstrategisk diskussion.

Mathias Vennberg har skrivit ett engagerat och viktigt debattinlägg, och både engagemang, kunskap och delaktighet behövs för att åstadkomma systematiska förbättringar.
Hur vill vi att det ska ut? Hur vill vi göra för att det ska bli bättre?
Välkommen Mathias och alla andra fysioterapeuter och sjukgymnaster, att medverka i Fysioterapeuternas pågående kvalitets- och förbättringsarbete!