Fysioterapi och träning för äldre saknas i debatten om fallskador

Har idag en debattartikel i Dagens Samhälle samt har tillskrivit barn- äldre och jämställdhetsministern Åsa Regnér om vikten av att ta tillvara känd kunskap om träning och fysioterapi

Till barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér

De senaste dagarna har vi i media kunnat ta del av SVT:s granskning som visar att antalet fallolyckor bland personer över 65 år ökar. Drygt 100 000 personer över 65 år förra året skadades så svårt att de var tvungna att uppsöka sjukhus. Samhällets kostnader för fallolyckor är cirka 25 miljarder kronor.

I rapporteringen saknas dock ett viktigt och avgörande perspektiv, nämligen värdet av fysioterapeutiska insatser för äldre. Det är ofattbart att trots att det finns känd kunskap så används den inte, vilket leder till att människor inte får den hälso- och sjukvård som de har rätt till. Vi har idag en debattartikel om detta i Dagens Samhälles nätupplaga
Alla goda krafter behövs i detta arbete, fysioterapeuter är en viktig sådan kraft

Under de senaste 25 åren har fysioterapeuter forskat intensivt för att utvärdera effekter av olika fallpreventiva insatser. Det finns i dag en god kunskapsbas för det praktiska arbetet. Fysioterapeuter, med sin specialkunskap om rörelse och individuellt anpassad träning, har en avgörande kompetens i det fallförebyggande arbetet.

Regeringen skriver i budgetproposition om en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Under 2015 bör nya mål och ny inriktning för äldrepolitiken utvecklas (utgiftsområde 9, sidan 167). Detta ska ske inom ramen för en Nationell kvalitetsplan. Här finns ett gyllene tillfälle för regeringen att tillvarata den outnyttjade kunskap och kompetens som fysioterapeuter har.

Vi skulle gärna vilja beskriva detta noggrannare vid ett personligt möte inom kort.

Med vänlig hälsning
Stefan Jutterdal
Förbundsordförande
Fysioterapeuterna