Gästblogg Maria Pliakas: Bättre rehabilitering i Gävleborg för cancerpatienter

Denna vecka publicerar jag en del gästbloggsinlägg från några av de som var nominerade till Årets Fysioterapeut.
Tack för ditt bidrag Maria!
IMG_2284.PNG
Jag heter Maria Pliakas och är fysioterapeut, lymfterapeut inom den specialiserade öppenvården vid Kvinnokliniken och Reumatologen vid Gävle Sjukhus, där jag började direkt efter examen från Karolinska Institutet vårterminen 2006.
Av dessa 8 år har jag arbetat 7 år på kirurgkliniken, inom slutenvården där jag var med i bildandet av ”Obesitasteamet” för de patienter som genomgick Gastric By Pass operationer. Patienterna blir då informerade i grupp angående vikten av och kravet på fysisk aktivitet inför denna operation som sedan följs upp individuellt pre- och vidare postop med hjälp av FaR(fysisk aktivitet på recept) vidare uppföljning görs sedan av kollegorna i primärvården med gott resultat.
Vid kirurgkliniken var jag även ansvarig fysioterapeut i Bröstcancerteamet och gav pre- samt postopinformation gällande, ärrmobilisering, förebyggande av lymfsträngar och inskränkt axillär rörlighet. Allt eftersom forskningen gällande fysisk aktivitet och cancer utvecklades integrerades dessa i patientinformationen, för att minska risken för att utveckla biverkningar i samband med cancerbehandlingar, minska risken för recidiv och utvecklande av fatigue, via FaR.
Samtidigt arbetade jag inom slutenvården på onkologavdelning och inom öppenvården i Head/ Neck teamet med patienter som har tumörer i huvud/halsområdet. Jag träffade dessa patienter före eller under pågående strålbehandling för att informera och instruera dem gällande rörlighetsträning för att undvika stramhet, inskränkt rörlighet, minska risken för att utveckla lymfödem. Även här integrerade jag de nya rekommendationerna från socialstyrelsen gällande fysisk aktivitet och undvikande av stillasittande via FaR.

Men år 2011 fanns fortfarande inga rehabiliterande insatser i form av fysioterapi för cancerpatienterna att tillgå inom Gävleborgs läns landsting överhuvudtaget vilket var väldigt frustrerande för mig som fysioterapeut och för patienterna som led! Behovet av cancerrehabiliterande insatser påtalades och efterfrågades mer och mer av cancerpatienter som blivit upplysta genom media om vinsterna med fysisk aktivitet och träning vid cancersjukdom samt den ökade risken för att utveckla annan sorts cancer och den ökade risken för recidiv vid inaktivitet. Patienterna jämförde även med andra landsting i landet där detta redan fanns att tillgå.
Under denna tid hade Socialdepartementet gett enheten för folkhälsa och sjukvård i uppdrag att samordna processen av cancervård och att främja etableringen av ”Regionala Cancer Centrum, RCC, där jag blev deltagare i styrelsegruppen för RCC i Landstinget Gävleborg med Inger Nordmark som ordförande.
Detta gjorde att jag tillsammans med kurator, Ing-Marie Löfgren under år 2012 äntligen kunde förverkliga drömmen om att starta ett projekt där syftet var att prova en ”Modell för hur rehabilitering och psykosocialt stöd till patienter med cancer kan förbättras” och sedan kan implementeras inom all cancervård i regionen. Målet var att alla patienter med gynekologisk cancer vid kvinnokliniken på Gävle sjukhus, skulle erbjudas ”Cancerrehabiliterande insatser i form av sjukgymnastik och psykosocialt stöd i form av kuratorssamtal” och att det i samband med detta skulle upprättas en rehabiliteringsplan för varje patient vilken skulle följas upp och utvärderas kontinuerligt under 1 år. Patienterna fick även delta i en enkätstudie där frågor ställdes gällande deras fysiska och psykiska mående.
De fysioterapeutiska rehabiliterande insatserna som erbjöds var, individuellt instruerade konditions-, rörelse- och styrketräningsprogram att utföra 1gång/vecka i fysioterapins gym tillsammans med andra i projektet ingående gynkologpatienter, att delta i ledarledd bassängträning i grupp 1-2 ggr/vecka, bli instruerad i bäckenbottenskola, få akupunktur i syfte att behandla illamående, smärta, värmevallningar och fatigue. Erhålla taktilmassage i smärtlindrande och avslappnande syfte, förskrivande och uppföljning av FaR för dem som mådde så pass bra att de kunde fortsätta sin träning på egen hand.
Jag tillsammans med kuratorn erbjöd även patienterna att delta i, Yoga/diskussionsgrupp med föreläsningar som gavs av läkare, sjuksköterska, dietist, lymfterapeut, sexterapeut, ordförande för patientföreningen GYNSAM, handläggare från försäkringskassan, en dag/vecka under totalt 5 veckor vilket var och fortfarande är väldigt uppskattat av patienterna som fortsätter hålla träffar på egen hand även avslutad period.
Under de fortlöpande utvärderingarna som gjordes under projekttiden framkom att det behövs multidisciplinära funktionsronder tillsammans med ansvarig avdelningsläkare, sjuksköterska en gång/vecka. Att det i det multidisciplinära teamet bör ingå förutom gynonkolog sjuksköterska, gynonkolog läkare, fysioterapeut, kurator även, dietist, lymfterapeut och arbetsterapeut. Att det behövs behandlingsriktlinjer för omhändertagande och rehabilitering av patienter med gynekologisk cancer då det ännu inte fanns några framtagna vårdprogram inom dessa områden.

Projektet blev väldigt uppskattat och nominerat till Guldskalpellen i dagens Medicin och är nu permanent vid, Utredningsexpeditionen för gynekologisk cancer vid Kvinnokliniken på Gävle Sjukhus. Jag har föreläst och skrivit artiklar om cancerrehabilitering i olika sammanhang runt om i Sverige i samarbete med patientföreningen GYNSAM, Nätverket mot gynekologisk cancer, Roche AB, RCC Uppsala- Örebro. Jag har även skrivit ett kapitel om rehabilitering vid äggstockscancer i, ”Lilla boken om äggstockscancer” som ges ut i hela landet till de kvinnor som får denna diagnos.
Symbol för projektet: Förvandling – man blir aldrig den samma efter att ha fått en cancerdiagnos

IMG_2283.PNG
Jag blev oerhört rörd och lycklig över att bli nominerad till årets fysioterapeut och det är med respekt, ödmjukhet och värdighet som jag bär detta med mig i mitt yrkesverksamma liv idag. Jag vill tacka min kollega, Liselotte Hedin som nominerat mig och all underbar personal samt de patienter vid kvinnokliniken på Gävle sjukhus som varit med under projektets gång och förbättrat cancervården för kvinnor med gynekologisk cancer. Projektet har gett ”ringar på vattnet ”och stått modell för nya projekt för ”Patienter med prostatacancer vid Gävle sjukhus” och projekt för ”Kvinnor med gynekologisk cancer på Hudiksvalls sjukhus”.
Jag önskar, hoppas och vet att man kan påverka samt förändra inställningen till vad som är möjligt att genomföra som fysioterapeut bara man vågar gå utanför ramarna för det som är redan är bestämt och skrivet! Min uppmaning till alla kollegor är just det – Våga vara obekväm och fortsätt kämpa där ni vet att ni kan göra underverk, stora som små;)
Tack för er uppmärksamhet
Med vänlig hälsning
Maria Pliakas