Namnbytet – ett år senare

Uttalande från förbundsstyrelsen angående bytet av yrkestiteln från sjukgymnast till fysioterapeut
I samband med förbundsstyrelsens sammanträde 150129 diskuterades namnfrågan ingående. Förbundsstyrelsen gjorde därefter följande uttalande:
Byte av yrkestiteln till fysioterapeut är en prioriterad fråga för Fysioterapeuterna. Vi är glada över att riksdagen i december 2013 tog beslut om namnbytet. Riksdagen beslutade helt i enighet med det mandat som förbundet fick vid kongress i november 2012 om att verka för ett namnbyte. Eftersom det är Sveriges riksdag som fattat beslutet har hälso- och sjukvårdens huvudmän ett huvudansvar att informera om relevanta förändringar i gällande lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet, däribland namnbytet till fysioterapeut.

Under 2014 inkom 1707 ansökningar till Socialstyrelsen om att få legitimation som fysioterapeut, dvs inklusive nyexade.

För fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna är kännedom om namnbytet en av våra viktigaste uppgifter just nu. Vi tar alla tillfällen vi kan att informera om namnbytet. Bland annat i kontakter med relevanta myndigheter, men även genom att alla medlemmar kostnadsfritt kan beställa material om namnbytet. Exempelvis har totalt hittills över 60 000 vykort med budskapet om namnbytet beställts och spridits till allmänheten. Vi lyfte givetvis namnbytesfrågan i Almedalen förra sommaren och kommer även finnas på plats i år i Almedalen och lyfta frågan.

En massiv reklamkampanj kostar många miljoner att genomföra. Det är tyvärr resurser som ett fack- och professionsförbund av Fysioterapeuternas storlek inte har. Hälso- och sjukvårdens huvudmän har ett huvudansvar för att informera om namnbytet. Flera mottagningar har också bytt namn på sina kliniker, däribland Karolinska universitetssjukhuset. Många arbetsgivare har även valt att betala avgiften. Se hela listan här.
Förbundet består av dess medlemmar och förtroendevalda som dagligen marknadsför professionen i kontakt med patienter, närstående, kollegor och arbetsgivare. När riksdagen hade fattat beslutet i december 2013 trycktes tusentals vykort, affischer och broschyrer som berättar om namnbytet. Förutom vykorten har även nära 21 000 broschyrer med titeln ”Vi fysioterapeuter finns till för dig” beställts och spridits. Vilken kraft som finns när alla går samman! Beställ gärna själv kostnads- och portofritt material här.
En stor satsning har med andra ord gjorts på framtagande och tryckning av nytt material, bland annat inför Internationella Fysioterapins Dag den 8 september som är en stor kampanjdag för att marknadsföra professionen. Namnbytet är en ingång att prata om professionens kunskap och kompetens som inte utnyttjas fullt ut av hälso- och sjukvården. Förutom Fysioterapins Dag var Fysioterapeuterna för första gången medarrangörer för den nationella patientsäkerhetskonferensen 2014, med 3000 deltagare. Där uppmärksammades också namnbytet.
Ett flertal pressmeddelanden har gått ut till media (nära 600 mailadresser varje gång!) och kontakter har tagits med media angående namnbytet, men tyvärr har intresset från rikstäckande media varit svalt. Dock har namnbytet uppmärksammats i bland annat P1. Förbundet skriver många debattartiklar och svarar på remisser, som inbegriper frågan om namnbytet. Läs gärna mer på förbundets hemsida.
I min blogg och på min Twitter kan du få en bra ingång till vad som görs förbundspolitiskt
På webben finns också bra info och länkar med relevant information om förbundets påverkansarbete.
Senaste informationen om namnbytet hittar du HÄR.

Förutom alla ovan nämnda åtgärder, så kommer vi att arbeta vidare med namnbytesfrågan under detta år. I verksamhetsplanen för förbundet har vi skrivit:
Fortsatt implementering av namnbytet
Under 2014 har både professionen och förbundet bytt namn. Riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel tydliggjorde att fysioterapeut är den titel som ska användas i första hand. Namnbytet har inte implementerats i den takt som vi önskat. Förbundet har därför uppvaktat regeringen och SKL i frågan. Viktigast för den förra regeringen var att av patientsäkerhetsskäl skydda såväl den gamla som den nya titeln. SKL som företrädare för sjukvårdshuvudmännen i regioner, landsting och kommuner anser sig inte ha mandat att driva på utvecklingen ute i landet.
Studenter på landets lärosäten utbildas sedan januari 2014 till fysioterapeuter på fysioterapeutprogrammet och en samlad benämning är också eftersträvansvärd ur patientsäkerhetssynpunkt. Därför kommer Fysioterapeuterna under 2015 att kraftfullt verka för att sjukvårdshuvudmännen snarast ska byta namn på sina verksamheter och enheter. Förhandlingsrådsledamöter och arbetsplatsombud kommer att erhålla stöd för att i olika sammanhang ta upp frågan om namnbytet och yrka att arbetsgivaren skall stå för denna kostnad. Förbundet kommer kontinuerligt att uppmana medlemmarna att ansöka om legitimation som fysioterapeut.