Professionsrådet, säker vård, debattartikel och avhandling om lärande

Inledde denna lite kortare arbetsvecka med att träffa Fysioterapeuternas Professionsråd, där alla 16 sektionerna träffas regelbundet under ledning av Mari Lundberg, från förbundsstyrelsen  

 

Sektionernas arbete speglar både den bredd och den starka professionella utvecklingen, som finns inom fysioterapin i Sverige.

Under tisdagen arrangerades en workshop mellan sex professioner kring ämnet Säker vård. Deltagande organisationer var Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund. 

Projektet kärnkompetenser Säker vård ska beskriva vad som karakteriserar en arbetsmiljö där perspektivet patientsäkerhet genomsyrar all verksamhet. Projektet ska även formulera den kompetens som förväntas av medarbetarna inom de olika vårdprofessionerna för att arbeta patientsäkert. Därmed ska det kunna fungera som en startpunkt och katalysator för planering av utbildning och fortbildning. 


Uppdraget är bl.a. att utforma ett kortfattat dokument, som ur ett tvärprofessionellt perspektiv beskriver kärnkompetensen Säker vård, samt att utforma en plan för att gemensamt och i samverkan med andra aktörer och vårdansvariga implementera projektets resultat i svensk hälso-och sjukvård, så att den organiseras och utvecklas på ett sätt som främjar en säker vård. Projektet beräknas avslutas i februari 2016


Under onsdagen deltog jag vid en intressant disputation på Linneuniversitetet, där Ann-Charlotte Norman, sjukgymnast, chef och forskare lade fram avhandlingen Towards the creation of learning improvement practices : Studies of pedagogical conditions when change is negotiated in contemporary healthcare practices 

   

Opponent var Bill Lucas, England, och han förde samtalet med Ann-Charlotte Norman om svåra ämnen som ekonomiska vinster i hälso- och sjukvården, förbättringsarbete och lärandeprocess på ett empatiskt och intressant sätt. Vad händer när fokus riktas mot ekonomin mer än på kvaliteten i hälso- och sjukvården? Ann-Charlotte försvarade också sin avhandling med bravur. Mer om innehållet här.

I veckan har vi också fått en debattartikel publicerad i Dalarnas Tidning om hur fysioterapi kan bidra till att höja kvaliteten och sänka kostnader i hälso- och sjukvården.

Önskar nu en riktigt skön helg med en vacker bild från ett försommarskönt Skåne.