Happy World Physical Therapy Day!

20130908-073523.jpg
I 106 länder runt om vår jord firas idag den 8 september World Physical Therapy Day. Sjukgymnaster eller som det benämns i de flesta länder Physiotherapists eller Physical Therapists, är specialister på att hjälpa människor att behålla eller förbättra sin hälsa oavsett om man är frisk eller sjuk under alla delar av livet. Det finns ca 350 000 fysioterapeuter i världen, varav drygt 12 000 är verksamma i Sverige. Sjukgymnastiken i Sverige firar i år 200 år, något som kommer att uppmärksammas särskilt på Sjukgymnastdagarna 2-4 oktober

I samband med Sjukgymnastikens dag sker firande på många håll i vårt land då medlemmar i Sjukgymnastförbundet engagerar sig

20130908-075758.jpg
Sjukgymnastikens dag i Sundsvall

I fokus för firandet i år är bytet av namnet på yrket från sjukgymnast till fysioterapeut från 1 januari 2014. Det formella beslutet väntas riksdagen ta senare i höst.
Fysioterapeut speglar bättre den bredd och kunskap som kåren besitter. Det finns enorm kunskap hos sjukgymnaster, som hälso- och sjukvården idag inte fullt ut tar tillvara på. Det riskerar att leda till sämre vård och dyrare behandlingar.
Fysisk aktivitet och fysioterapi – sjukgymnastik – har bevisligen mycket bra effekt för folkhälsan i stort och vid behandling av många sjukdomar. För en rad sjukdomar är fysisk träning den bästa medicinen. Det gäller till exempel artros, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, där fysisk aktivitet är ett nödvändigt komplement till läkemedel.

För äldre finns stark evidens att träning har en positiv effekt på muskelstyrka och för möjligheterna att kunna förflyttat sig. Tyvärr är det dock så att äldre oftare erbjuds enbart läkemedel i stället för tillräcklig fysioterapi och fysisk aktivitet, vilket är en mycket stor risk för hälsan. I förlängningen kan det leda till en för tidig död. Socialstyrelsen pekar själv ut fysisk aktivitet och fysioterapi i de nationella riktlinjerna som metoder för att förebygga sjukdomar. Jag fick i veckan möjligheten att gästblogga på Sveriges Kommuner och Landsting kring detta ämne.

20130908-081021.jpg
Det finns stora pengar att spara för samhället om patienter i högre utsträckning erbjuds förebyggande fysioterapi och träning. Lågt räknat handlar var tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem med rörelse och stödjeorganen.
Om dessa patienter besöker en sjukgymnast direkt – i stället för att ta omvägen via läkare – frigörs resurser. Ett besök hos sjukgymnast kostar mindre än hälften av ett motsvarande besök hos en allmänläkare. Sammantaget handlar det om en miljard kronor som kan fri­göras.
Framgångsfaktorer vid all träning är att den bedrivs med viss kontinuitet och att det hälsofrämjande beteendet måste fortgå över tid. Det finns ett starkt stöd i forskningen för att den som får professionell vägledning av en sjukgymnast har större chans att lyckas, än den som inte får det.

Sjukgymnaster är skolade att träna sjuka människor utifrån ett patientperspektiv som tar till vara och underlättar individens förmåga till fysisk aktivitet.
För hälso- och sjukvården som brottas med ökade kostnader borde det finnas ett incitament att bättre prioritera fysioterapi eftersom det bidrar till att minska kostnaderna och minska behovet av läkemedel för bland andra äldre.

Om hälso- och sjukvården och samhället bättre tar tillvara den kunskap som finns hos bland andra sjukgymnasterna så skulle fler patienter få tillgång till bästa möjliga vård. Detta borde vara något som i allra högsta grad skulle intressera ansvariga i riksdag och regering och i landsting och kommuner, eftersom det leder till ett bättre liv för många patienter och en hälsoekonomisk vinst för samhället!
Happy World Physical Therapy Day!