Samverkan och satsning på kroniska sjukdomar

20131031-234232.jpg Hinder på vägen skulle man kunna säga…
Ännu en händelserik arbetvecka går mot sitt slut. Inledningen av den gångna veckan präglades av stormen Simone som drog fram över framförallt södra Sverige. Det var många träd som gav vika för stormvindarna och för egen del innebar det att en fallen björk blockerade vägen in och ut där hemma på tomten.

I måndags hade jag och LSRs FoU-chef Birgit Rösblad tillsammans med ledningen för FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) ett möte på SKL angående nationella kvalitetsregister. Det finns många kvalitetsregister, men det saknas ofta indikatorer och mätetal för sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska insatser. Ur ett patientperspektiv är detta förstås inte optimalt, eftersom det riskerar att endast ge en begränsad redovisning av behandlings resultaten. Här finns definitivt ett grundarbete att göra, och vi kommer inom LSR att genomföra en förstudie under de närmaste månaderna. Förstudiens avsikt är att identifiera de mest prioriterade områdena att utveckla vidare när det gäller variabler/ indikatorer för rehabilitering med inriktning på patientens behov av insatser inom sjukgymnastik.

Jag arbetade ju under förra året på SKL, med ett projekt om kunskapsstyrning, och var då administrativt placerad på kansliet för kvalitetsregister. Och jag insåg då, mer än förut, kraften i de svenska kvalitetsregistren. Desto större anledning för oss sjukgymnaster att på allvar finnas med i detta arbete. BOA-registret är ett klart lysande exempel, men det behövs många goda exempel. Och det behövs också att myndigheter och sjukvårdshuvudmän efterfrågar att sjukgymnastiska resultat belyses i kvalitetsregister.
Den nationella satsningen på kvalitetsregister utvärderas kontinuerligt av Myndigheten för Vårdanalys. Ett första PM från Vårdanalys finns här

20131101-133704.jpg
Det var fullsatt på symposiet om levnadsvanor på Sjukgymnastdagarna i Göteborg
Styrgruppen för projektet Levnadsvanor har haft möte i veckan. Vi fick en utmärkt rapport av projektledare Raija Tyni-Lenné om genomförda aktiviteter under 2013 och det är tydligt att engagemanget och intresset bland sjukgymnaster nu är stort. Området är också av stor strategisk vikt för det varumärke vi vill forma i samband med namnbytet till fysioterapeut. Därför förbereder vi nu en ny ansökan till Socialstyrelsen om projektmedel för 2014, och vi kommer att behandla den i kommande förbundsstyrelse.

20131101-134113.jpg Samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor. En sådan aktör är Gymnastik- och idrottshögskolan GIH GIH och Sjukgymnastik har samma rötter i form av Per Henrik Ling, men också många gemensamma intresseområden, t.ex. fysisk aktivitet och hälsa. I tisdags hade jag och rektorn på GIH Karin Henriksson Larsen arrangerat en träff med medarbetare från våra båda organisationer. Vi planerar nu att gå vidare för att hitta vinna-vinna-koncept, där vi tillsammans stärker områdena fysisk aktivitet och hälsa. Ett sätt är gemensamma debattartiklar, ett annat kan vara gemensamma seminarier.

20131101-134344.jpg En annan viktig aktör som vi samverkar med är Reumatikerförbundet där vi i veckan hade en ny avstämning. Inte minst inom den satsning som regeringen i höstbudgeten lanserade på kroniska sjukdomar har vi ett solklart samarbetsområde med patientorganisationerna. Ett av syftena är att stärka patienters delaktighet i sin egen behandling av kroniska sjukdomar. Mer om satsningen och mycket annat i Budgetpropositionen 2014.

20131101-134659.jpg
Regeringen har utsett Roger Molin till särskild samordnare för satsningen på kroniska sjukdomar. I morse hade jag tillsammans med LSR:S FoU-chef Birgit Rösblad ett möte med Roger Molin på LSR:S kansli. Jag är övertygad om att sjukgymnaster/fysioterapeuter har mycket att bidra med i denna satsning, och jag upplevde att Roger Molin delade denna syn. Mycket handlar nämligen om att konkret tillämpa de riktlinjer och vårdprogram som redan finns och där kommer sjukgymnasters kunskap väl till pass. Sjukgymnaster har inom flera områden en unik kompetens som idag inte används fullt ut. Smärtområdet är ett sådant exempel. Smärtforskaren och sjukgymnasten Mari Lundberg beskriver att smärta är det vanligaste symtomet att man söker vård och ca 80% drabbas någon gång i livet av ryggsmärta. Här är fysioterapeuter en underutnyttjad resurs, även om det finns ett antal goda exempel. Roger Molin lyfte fram rapporten från NSK Framgångsfaktorer i diabetesvården i primärvården som en förebild avseende framgångsfaktorer. LSR kommer framöver att hålla tät kontakt med regeringens samordnare och tillsammans med våra samarbetspartners noga följa och delta i satsningen på kroniska sjukdomar.

20131101-135322.jpg Under mitt resande i landet för att besöka olika LSR-distrikt, så var det i veckan dags för besök i Jönköping. Formen var ett dialogmöte med landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig med syftet att belysa de områden där sjukgymnaster särskilt kan bidra till utvecklingen. Ett sådant område är att i högre grad se till att registrera sjukgymnastiska insatser i kvalitetsregister, t.ex. BOA-registret. Ett annat strategiskt område är att fullt ut delta i samtal om levnadsvanor lokalt och att hitta transparens i arbetet med nationella taxan för privatpraktiserande sjukgymnaster. I Jönköping genomförs nu en rehabiliteringsutredning, och vi konstaterade att det nu är viktigt att den lokala samverkan kring detta ytterligare intensifieras.

Avslutade veckan med en träff med ledarnätverket After the Edge. Vi som är med i nätverket gick magisterprogrammet Ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvård vid Växjö universitet tillsammans under åren 2003-2005. Vi var första kursen i detta upplägg, vi hade mycket stor glädje av utbildningen och har sedan dess fortsatt att träffas två gånger per år, alltid med intensiva och givande reflektioner på schemat. Alla som finns med i nätverket har bytt tjänst eller uppdrag en eller flera gånger, och finns idag i olika ledande roller inom svensk hälso- och sjukvård. De uppsatser vi skrev 2005 samlades i en bok, On the Edge. Eftersom vi fortsätter att träffas och har stort utbyte av detta, har vi övergått till att benämna nätverket After the Edge.

20131101-135452.jpg Vid denna träff fanns bl.a. ämnet Dialogseminarier på programmet, med Bo Göranzon och Johan Berglund, som medverkande. Bo Göranzon är professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi vid KTH och numera verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. Bo har under lång tid utvecklat konceptet dialogseminarier Johan Berglund är forskare och har i sin avhandling Den nya Taylorismen beskrivit relationen mellan yrkeskunnandet hos högutbildad personal och den standardisering av arbetsuppgifter som sker inom många verksamheter. Avhandlingen belyser kärnkraftsindustrin, men kan komma att bli mycket intressant också för hälso- och sjukvårdsområdet.

20131101-131900.jpg
Under samlingen med ledarnätverket höll jag också tillsammans med LSR:s förbundsdirektör Mats Einerfors en presentation under rubriken Ett fackförbunds logik.
Fredag eftermiddag och Allhelgonahelgen står för dörren.

20131101-142543.jpg