Paradigmskifte, jämlik hälsa och primärvård

Tisdagen var intensiv mötesdag. På ett frukostmöte som webb-sändes presenterades en skrift Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte och ett stort antal medverkande samtalade och diskuterade kring detta.
(null)
Från professionerna medverkade förutom Fysioterapeuterna också Vårdförbundet, Läkarförbundet och SYLF. Våra organisationer finns också med bland de som stöttat framtagandet av skriften. Du kan se ett kortare klipp från vårt samtal här.

Tisdag eftermiddag handlade om jämlik hälsa. Regeringen med statsrådet Gabriel Wikström i spetsen bjöd in till ett seminarium inför det arbete som kommissionen för jämlik hälsa ska starta under våren.

(null) Du kan ta del av ett kort sammanfattande klipp från eftermiddagen här. Det fanns representanter för stora delar av samhället denna eftermiddag, och ministern betonade att nyckelordet för kommissionens arbete är delaktighet.

För egen del fick jag möjlighet att ta upp frågan om levnadsvanornas betydelse för den jämlika hälsan. Vi vet att tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet är områden där vi inte kan vänta, utan måste fortsätta agera. Fysisk inaktivitet är den snabbast växande riskfaktorn för tidig död, och den stora frågan är: Hur når vi de grupper i samhället, som är mest utsatta utifrån perspektivet ojämlik hälsa.

Under onsdagen fick jag möjlighet att ta del av praktiskt fysioterapiarbete i primärvården. På Aleris Rehab i Skärholmen finns ca 20 fysioterapeuter och sjukgymnaster. Jag deltog i deras veckomöte, lyssnade och fick möjlighet att ställa frågor till ett positivt och härligt arbetslag. Bra arbetsmiljö, inte så hierarkiskt men ändå lite väl mycket fokus på ekonomi, var några synpunkter från gruppen.

(null) Daniel Öster-Waara lotsade mig runt i verksamheten och jag fick också tillfälle att samtala med enhetschefen Birgitta Noréus, som gav en bild av verksamheten.

Mitt besök i Skärholmen blev också en bra uppvärmning inför min medverkan på Primärvårdens dag, som arrangerades av Dagens Medicin under torsdagen.

(null) Vi var ett antal professionsföreträdare som i inledningen av primärvårdsdagen fick möjlighet att lämna vår ”önskelista” till politikerna. I rummet fanns många läkare, många chefer, många politiker från både riksdag och regioner/landsting, ett antal patientföreträdare och också företrädare för andra yrkesgrupper.

(null) Vi var uppenbart överens över professionsgränserna om flera saker som politikerna bör göra:
-Inta patientens perspektiv
-Sluta detaljstyra. Våga lita på professionerna och patienterna. T.ex. ta bort maxtak på 7 behandlingar/år/person i vårdval primärvård.
-Använd rätt kompetens på rätt ställe vid rätt tillfälle.
Jag utmanade för min del alla sjukvårdshuvudmän att införa Fysioterapeut direkt som rutin på varje vårdcentral
-Skapa kontinuitet och uppmuntra till tvärprofessionell samverkan
-Våga utveckla ett nytt tillitsfullt och modigt ledarskap, som är tillåtande och tar tillvara alla medarbetares kraft.
Det blev en intressant politisk diskussion, och jag upplevde att det på flera håll fanns gott stöd för våra önskemål.

Under dagen presenterades också flera goda exempel på gränsöverskridande samarbete, bl.a. från Skåne och Västra Götaland. Särskilt glad blev jag för att fysioterapeuter och sjukgymnaster under dagen omnämndes, som de viktiga kuggar vi är i primärvården. Bl.a. lyftes fysioterapeuters viktiga roll vid KOL fram, vilket ju också framgår av de nya riktlinjerna för astma och KOL från Socialstyrelsen.

Just när vintern tagit ett fast grepp över hela vårt land, känns det bra att tänka på att sommar och grönska ändå snart står för dörren. Fysioterapeuterna kommer att finnas på plats under Almedalsveckan och planering pågår för fullt.

(null)