Arbetsmiljö, kvalitetspris och gästblogg av Ingrid Olsson Nordgren

Jag börjar detta blogginlägg med ännu en gästblogg från en av de som var nominerade till Årets Fysioterapeut. I dag går ordet till Ingrid Olsson Nordgren, fysioterapeut och psykoterapeut.

  Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv intresserat mig för den grupp patienter som inte är så lätta att hjälpa. De har ofta flertalet symtom från olika organsystem och existensnivåer och valsar runt i sjukvården i sitt hjälpsökande. Psykiska, psykosomatiska och den av Britt Brageé lanserade neurosomatiska teorimodellen är till ovärderlig hjälp i behandlingsarbetet liksom anknytningsteorier, teorier om självmedkänsla och mentalisering. Mest fundamentalt är dock vår fysioterapeutiska kunskap om och erfarenhet av människans utveckling och grundläggande kroppsliga behov. Den allestädes närvarande frågan: vad är verksamt och vad för processen framåt.

De senaste 30 åren har jag i ökande omfattning dessutom haft förmånen och glädjen att handleda och metodutveckla behandlingsprocesserna tillsammans med de mest kreativa, intresserade och engagerade fysioterapeuterna inom dessa områden i Sverige. Detta har i praktiken fungerat som ett stort nätverk där jag varit bärare och spridare av gjorda erfarenheter mellan de olika grupperna. ”Resande i fysioterapi”.

Fysioterapeuterna som arbetar med denna typ av processarbete med patienterna med de tyngsta bristerna och svårigheterna, är ofta väldigt ensamma i detta arbete. Få i teamen, inte ens i psykiatrin, har en aning om att fysioterapeutens processarbete ofta är minst lika ingående och omfattande i djup som psykologers och psykoterapeuters, men med glesare handledningstillfällen och till betydligt lägre lön. Detta är i hög grad pionjärarbete som behöver leda till forskning med forskningsmetodik som gör detta arbete rättvisa. Alla nivåerna behövs, kliniker såväl som forskare.
Vi behöver hjälpas åt att lyfta fram och synliggöra detta viktiga arbetsområde och dessa fysioterapeuters arbetsinsatser. Deras livslånga lärande inkluderande egenterapier i egna kroppar och själar behöver återspeglas i anseende och lön. Men det är även rent nationalekonomiskt betydelsefullt med hänsyn till senaste dagarnas rapporter om stigande antal sjukskrivna.

 Ingrid Olsson Nordgren leg fysioterapeut, leg psykoterapeut
Tack Ingrid för din medverkan i bloggen!
 I måndags sammanträdde juryn för Fysioterapeuternas nyinrättade Kvalitetspris.

 Foto: Helena Pepa, juryns ordförande

Både enskilda personer och verksamheter kunde nomineras och intresset har varit stort. Här kan du ta del av vilka som är nominerade. Förbundsstyrelsen utser formellt pristagaren och priset kungörs och delas ut torsdag 22 oktober, i samband med Fysioterapi 2015.

Vi har också haft planeringsmöte i veckan inför Fysioterapi 2015

Programmet är fullspäckat och av hög kvalitet, och nu vidtar de sista förberedelserna. Vi är en bra bit över 1600 anmälda deltagare nu, och hoppas på ännu fler.  Jag hoppas på en välbesökt konferens som lyfter fram kraften i fysioterapi, och som förmedlar rörelse, energi och interaktivitet. Vi kommer att uppmana deltagarna att också vara aktiva på sociala medier under hashtagen #Fysioterapi2015, för att sprida lärandet och öka delaktigheten före, under och efter konferensen. Är du ny på Twitter? Här finns några tips.

 Under torsdagen besökte jag Arbets- och miljömedicin i Linköping. Det blev en intressant och lärorik dag, där jag fick möjlighet att träffa många av medarbetarna och ta del av aktuella frågor inom arbetsmiljö och miljömedicin. Verksamhetschef Bengt Ståhlbom och ergonom Charlotte Wåhlin lotsade mig runt under dagen. Jag  konstaterade återigen att det finns likheter mellan området prevention, hälsa och  rehabilitering och området arbetsmiljö och miljömedicin. Hållbarhet är ett nyckelord, men ofta är det kortsiktigt tänkande som styr ändå. Vi har idag mycket kunskap om hur viktigt det är att förebygga, men får i stället ägna stor kraft åt att reparera. Det finns också stora beröringspunkter mellan arbetsmiljö och den fackliga verksamheten. Välmående medarbetare är viktiga för en väl fungerande verksamhet.
Tidningen Reumatikervärlden, som ges ut av Reumatikerförbundet kom ut med nytt nummer (nr 5) i veckan. I tidningen lanseras en intressant samarbetsidé av ordföranden för SFAM Karin Träff Nordström.  

 Från Fysioterapeuterna är vi självklart positiva till ett utökat tvärprofessionellt samarbete där företrädare för patienter har en självklar och viktig roll.

Önskar alla läsare en skön och god helg!