Unik satsning på karriärvägar

  

 Idag beslutade såväl Fysioterapeuternas och Vårdförbundets förbundsstyrelser om att prolongera avtalet HÖK 11, ett avtal som berör både Vårdförbundets och Fysioterapeuternas medlemmar. 

Det är oerhört glädjande att vi nu enats om att gemensamt med SKL på ett helt nytt sätt fokusera på karriärutveckling och specialisering. Med detta arbete som grund kan vi uppnå fler specialistutbildade och specialisttjänster samt bättre löneutveckling och lönespridning för våra medlemmar.

Unik satsning på karriärvägar. En mycket viktig fråga för både Fysioterapeuternas och Vårdförbundets yrkesgrupper är möjligheten till utveckling under sitt yrkesliv. Kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen är också avgörande för hälso- och sjukvårdens kvalitet.

I det avtal som vi nu tillsammans med Vårdförbundet tecknat med SKL är vi därför överens om att göra ett gemensamt arbete med fokus på karriärutveckling och specialisering.

Arbetet kommer att innehålla

• en inventering över tillgången på specialister bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och fysioterapeuter. 

• en kartläggning av hur modeller för karriärutveckling och specialisering ser ut i kommuner och landsting och vilken roll de spelar för verksamheternas utveckling.

• gemensamma aktiviteter för att sprida erfarenheter till chefer, beslutsfattare och fackligt förtroendevalda i kommuner och landsting.

 Lön. Parterna kommer att undersöka och sprida exempel på arbete som rör kopplingen mellan verksamhetens mål och utveckling, det vill säga hur mitt arbete bidrar till verksamhetens mål och hur det påverkar vilken lön jag får.                          ————————————————————————————————-

Avtalsdiskussionerna  mellan Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och SKL har pågått under den senaste månaden, och det känns glädjande att vi uppnått ett avtal, som inte bara förlängs, utan som också innebär att ett genomgripande arbete ska genomföras tillsammans under de närmaste åren, med fokus på bl.a. karriärvägar och specialister.  Å ena sidan är vi nu i mål, med själva avtalet. Å andra sidan är det nu som arbetet börjar, vi har ett mycket intressant arbete framför oss, där det också kommer att framgå att fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. 

    Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, Agneta Jöhnk, SKL och Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna under överläggningarna tidigare i december