Fysioterapeuter vill bidra till bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

20131010-174127.jpg

Socialminister Göran Hägglund höll idag presskonferens och meddelade utnämningen av Göran Stiernstedt till nationell samordnare för bättre resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Göran Stiernstedt arbetar idag som direktör för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Göran Hägglund sa på presskonferensen att många medarbetare i vården lägger ner väldigt mycket tid på sånt som inte är till direkt patientnytta. Han pekade också på vikten av att hitta vägar för att kunna minska onödigt administrativt arbete, för att professionens företrädare ska kunna ägna mer tid åt de enskilda patienterna.

Göran Stiernstedt har mycket lång erfarenhet av hälso- och sjukvården och är väl lämpad att kunna ta itu med dessa viktiga frågor. Jag gladde mig åt att han under presskonferensen betonade vikten av att lyssna på professionerna och deras företrädare. Jag är övertygad om att vi har mycket att tillföra. Jag hoppas och tror också att Göran Stiernstedt ser till att ta tillvara ALLA professioner i hälso- och sjukvården. Ibland förenklas systemet, som om det bara skulle handla om läkare eller sjuksköterskor. Ibland kanske bara av gammal vana, ibland av okunnighet. Vi tycker det är viktigt med samverkan mellan ALLA professioner. Framförallt är det väsentligt att resursutnyttjandet fokuserar på bästa möjliga resultat ur patienters och medborgares perspektiv. Och för att detta skall lyckas måste fokus hållas dels på vilka resultat som uppnås ur patientens perspektiv, dels på hur processer och flöden kan förbättras i komplexa organisationer och sist men inte minst handlar det om att ta tillvara kraften i den professionella utvecklingen. Att satsa på medarbetare, och att satsa på ett ledarskap som innebär att ledare möjliggör och inte utgör hinder är viktiga förutsättningar för bra resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Det finns fortfarande mycket att göra där.

20131010-181815.jpgInom Fysioterapi finns idag en positiv rörelse, där vi upplever att de frågor vi arbetar med blir allt mer uppmärksammade. Dock finns fortfarande många områden, där fysioterapi skulle kunna förenkla och förbättra hälso- och sjukvården. I en debattartikel i GP förra veckan, lyfte jag tillsammans med femton professorer i sjukgymnastik/fysioterapi fram argument som definitivt kan bidra till bättre resursutnyttjande.
Mycket vittnar om att äldre i dag är övermedicinerade och undertränade. För hälso- och sjukvården som brottas med ökade kostnader borde det finnas incitament att prioritera fysioterapi eftersom det klart visats att det minskar behovet av till exempel läkemedel för äldre personer. Vanligaste orsaken till skador hos äldre är fallskador, vilket i sin tur ofta beror på nedsatt balans- och gångförmåga. Fysisk träning förebygger bevisligen fall. Det finns god evidens för att strukturerad fysisk träning inte bara minskar fallrisken utan även förbättrar hälsan i stort. Anpassad träning kan utföras hela livet. Sjukgymnasten, med sin specialistkunskap, har viktig kompetens i det förebyggande arbetet.
Det finns starkt stöd för att den som får professionell vägledning av en fysioterapeut har större chans till bättre funktionstillstånd och en bättre hälsa än den som inte får det. Anledningen är, helt enkelt, att fysioterapeuter är skolade att såväl träna människor med funktionshinder som att träna för att förbygga skador och ohälsa. Fysioterapeuter har även ett synsätt som tar till vara och underlättar individens förmåga till fysisk aktivitet.
Samhället kan således spara pengar om personer med funktionshinder i högre utsträckning erbjuds förebyggande fysioterapi och träning i stället för att invänta kostnadskrävande behandlingar. Lågt räknat handlar vart tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem med rörelse- och stödjeorganen. Om dessa patienter besöker en fysioterapeut direkt, vilket är möjligt då det är remissfritt i hela landet, frigörs resurser. Ett besök hos fysioterapeut kostar mindre än hälften av ett besök hos en allmänläkare. Sammantaget handlar det om en miljard kronor årligen som kan frigöras. Rätt vård och behandling minskar lidande hos personer med smärta, och/eller funktionshinder. Det är en kostnad som är svår att räkna i kronor och ören, men det är ingen överdrift att påstå att det finns mycket pengar att spara med rätt behandling.
Det finns dessutom evidensbaserad kunskap och vetenskapligt stöd för att fysioterapi kan förebygga, lindra och i vissa fall bota många stora folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, astma, KOL och artros.

Avslutningen på vår debattartikel är som skriven för ett sådant uppdrag som Göran Stiernstedt nu ska påbörja:
”Fysioterapi kan således bidra till en bättre hälsa i befolkningen och spara samhällets resurser. Varför görs det då inte?! Varför tas då inte de politiska beslut som krävs? Varför organiseras inte hälso- och sjukvården på ett sätt som möjliggör att kunskapen tas tillvara? Behandling med god effekt undanhålls många funktionshindrade, vilket kostar mycket och skapar onödigt lidande”.

Vi fysioterapeuter önskar dig lycka till i ditt nya uppdrag Göran, och ser fram mot att få bidra till ett bättre resursutnyttjande!