Fysioterapeuters och sjukgymnasters insatser – självklara för hållbar hälsa och välfärd

20140124-082455.jpg
Förbundsstyrelsen inleddes med värdegrundsarbete
Förbundsstyrelsen har denna vecka haft årets första möte. Flera stora frågor avhandlades, bl.a. inleddes förbundets värdegrundsarbete, en workshop om sociala medier genomfördes

20140124-084605.jpg ett utbildningspolitiskt program fastställdes och en reviderad version av Fysioterapeuternas specialistordning beslutades. Det utbildningspolitiska programmet är en del av det uppdrag som finns från kongressen, och kommer att kompletteras med ytterligare en del, senare under mandatperioden. Beslutet i förbundsstyrelsen nu innebär att Fysioterapeuterna verkar för en fyraårig akademisk yrkesexamen som är legitimationsgrundande och ger magisterexamen. Vidare vill vi verka för en statligt reglerad specialistordning inom fysioterapins olika kärnområden, som bibehåller sin nuvarande struktur, där kliniskt och akademiskt lärande integreras och som bygger på masterexamen. Vi vill också ha organisatoriska förutsättningar för ett kontinurligt lärande i yrkeslivet i form av kontinuerlig fortbildning och inrättande av specialisttjänster samt tjänster som förenar akademisk och klinisk verksamhet

20140124-091327.jpg Mari Lundberg, ordförande i professionsrådet, har tillsammans med Anna Pettersson från kansliet lotsat den reviderade specialistordningen i hamn
Efter språkliga granskningar kommer båda dokumenten inom kort att bli publika. Var och en av dessa frågor är stora nog för att kräva ett eget styrelsemöte, men med väl förberedda ärenden blev det en bra process och vi kunde besluta enhälligt i samtliga frågor. Därutöver avhandlade vi många frågor kring strategier under valåret 2014, namnbytesfrågan och den frustrerande avgiftsfrågan men också en del övriga frågor.

20140124-091535.jpg Vi hade under torsdagen besök av företrädare för Kristdemokraternas partiledning, då partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och KD:s gruppledare i Riksdagens socialutskott Anders Andersson besökte förbundsstyrelsen. Det blev en bra dialog, med många aktuella frågor på agendan. Inte minst fortsatt påverkan kring avgiften för namnbytet, vårdvalsfrågor samt regeringens nyantagna strategi för kroniker, där fysioterapeuter av outgrundlig anledning fallit bort från den utsedda högnivågruppen.

20140124-091713.jpg Vi har nu på förbundet haft besök av flera partiers främsta företrädare inom hälso- och sjukvårdsfrågor, och vi kommer att erbjuda fler partier att besöka oss. Vår vision inom Fysioterapeuterna är att fysioterapeuters och sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd, och då är det också självklart att våra åsikter och vår kunskap blir efterfrågade i den aktuella samhällsdebatten.

20140123-170739.jpg
Mona-Lisa Åkerström, Karin Edler, Anna Bjarnegård (ordf), Elisabeth Pietilä Holmner och Emma Swärdh från styrelsen för sektionen för smärta och sensorisk stimulering
I början av veckan hade jag en bra träff med styrelsen för sektionen för smärta och sensorisk stimulering. Det är värdefullt att få sätta sig in i sektionernas olika frågor, och också viktigt att få en bild av all kompetens som finns i professionen. En av styrelseledamöterna i sektionen, Elisabeth Pietilä Holmner, var just hemkommen från en resa till Canada, där hon fungerat som kvalitetsgranskare. Hon var uppfylld av intrycken från resan, och jag frågade henne om hon ville berätta mer om det, som gästbloggare i min blogg, vilket direkt omsattes i handling nedan.Tack Elisabeth!

20140124-192046.jpg
”Sedan några år tillbaka har jag en arbetsuppgift som är kopplad till vår kliniks kvalitetssystem och min specialisttjänst. Förutom kvalitetsarbete i den egna organisationen har jag fått möjlighet att utbilda mig till s.k. kvalitetsgranskare. Uppgiften är att tillsammans med andra rehabiliteringsaktörer utföra en granskning ”på plats” och denna gång var det en klinik i Canada som vi besökte. Vi var sju granskare, varav en som hade ett särskilt ansvar för ledningssystem, ekonomi, strategisk planering, hälsa- och säkerhet etc. Kliniken har rehabiliteringsprogram på flera orter, så första dagen var jag stationerad i Edmonton. Dag två sammanstrålade vi alla i Calgary för att slutföra arbetet och sammanställa vår rapport. En rapport som ligger till grund för ett beslut om icke ackreditering, 1-års ackreditering eller 3-års ackreditering. Min huvuduppgift har varit att intervjua patienter, personal, remittenter, anhöriga etc. För att få en uppfattning om rehabiliteringsprogrammet lever upp till vad som krävs inom områden som t.ex intagnings-/utskrivningskriterier, interdisciplinärt teamarbete, att man baserar sitt program på evidens, patienträttigheter, utvärdering. Förutom intervjuer har jag läst och bedömt olika policydokument, årsrapporter etc. Granskningen har en konsultativ approach och alla som gör dessa granskningar arbetar själva inom rehabilitering. CARF (the Comission on Accreditation of RehabilitationFacilities) är en internationell icke vinstdrivande ackrediteringsorganisation som startades 1966 av rehabiliteringsaktörer. Det senaste året har jag besökt kliniker i Texas, Kalifornien och Canada. Vid kliniken i Calgary samarbetade sjukgymnasterna med sk kinesiologer, som är en sedan 2007 godkänd hälsoprofession i Canada.
Jag har genom detta volontärarbete också vid två tillfällen deltagit i att revidera de standards som rör området interdisciplinär smärtrehabilitering. Det är stimulerande att träffa andra som arbetar inom samma område och att upptäcka att vi har samma förhållningssätt och rehabiliteringsmetoder. Avslutningsvis vill jag uppmana er kollegor att ta möjligheten till att delta i den här typen av uppdrag!!

Elisabeth Pietilä Holmner
Spec.Sjukgymnast (smärta och smärtrehabilitering)
Neurocentrum, Smärtrehabiliteringen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

20140123-173615.jpg
Marie Wedin, ordf Läkarförbundet, Håkan Wittgren, VD Läkarförbundet och Mats Einerfors, förbundsdirektör, Fysioterapeuterna
Veckan har sedan innehållit ett antal viktiga möten. Bl.a. har jag tillsammans med förbundsdirektör Mats Einerfors träffat såväl företrädare för SKL angående namnbytesfrågorna som Läkarförbundets ledning för ett samarbetsmöte. Det är mycket viktigt att hitta de frågor som är gemensamma mellan förbunden, och på så sätt lättare kunna stärka varandras roller. Goda samarbetsrelationer är avgörande, och jag gläds åt goda kontakter med många av våra samarbetspartners. Fysioterapeuterna vill även i fortsättningen uppfattas som kunniga, självklara, nödvändiga och samarbetsinriktade – för att nämna några av de värdeord som förekom vid förbundsstyrelsens värdegrundsarbete.

I veckan har årets första nummer av vår tidning Fysioterapi kommit ut. Jag skriver i min ledare om vikten av att engagera sig, att ta ställning, och att börja förnyelsearbetet nu. Fysioterapeuter för förnyelse. Läs min ledare här

20140124-093845.jpg