Bra arbetsmiljö och god patientsäkerhet hänger ihop!

Ett av hälso- och sjukvårdens och omsorgens största problem är att det inte finns rätt förutsättningar för att leda och att alla professioners kompetens inte tas tillvara i alla delar av organisationen. Det behövs nytt fokus och ett nytt modigt ledarskap som inser att god arbetsmiljö är en förutsättning för bra patientsäkerhet.

SKL presenterade idag rapporten Patientsäkerhetskultur, sammanställning på nationell nivå av landstingens mätningar 2012-2014. I sammanfattningen konstateras att det finns en öppen kommunikation, men också bristande stöd från ledningen. Rapporten är intressant, men samtidigt som det ges ett erkännande till de saker som fungerar väl, så behöver det också med omutlig ärlighet beskrivas vad som behöver förbättras.

Det är bra och nödvändigt att hälso- och sjukvården numer fokuserar på att förbättra patientfokuserade resultat. Det är säkert också bra att hälso- och sjukvården processorienteras alltmer. Men det är också alldeles nödvändigt att förbättra den professionella utvecklingen, att ta tillvara kraften hos alla medarbetare och hos patienter och närstående.

För detta krävs ett nytt, tillåtande och modigt ledarskap, som vågar fokusera både på hälso- och sjukvårdens kvalitet och ekonomi, och som tar tillvara de forskningsrön, som visar att god arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop. Aktuell forskning visar att en integrering av arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö kan skapa synergier som kan bidra till effektivitet, helhetssyn och delaktighet. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare bedriva systematiskt patientssäkerhetsarbete. Arbetsgivaren ansvarar också för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten.

Bra arbetsmiljö och god patientsäkerhet hör ihop. På liknande sätt som patientsäkerhetskulturen mäts i alla landsting, så genomför också landstingen medarbetarenkäter, som kartlägger nöjdhet och arbetsmiljö. Dessa båda undersökningar behöver samordnas. Med ett mer systematiskt arbete för att identifiera risk för både patienter och medarbetare kan patientsäkerheten och medarbetarsäkerheten förbättras och därmed bidra till en ökad nytta för både patienter och för medarbetare inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Ledare behöver gå före och visa i handling. Våga integrera arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet. Bra arbetsmiljö och god patientsäkerhet hänger ihop!