Kommentar till budgetpropositionen. Vi saknar satsning på förebyggande insatser och rehabilitering i budgetpropositionen!

Idag presenterade regeringen sin Budgetproposition för 2017. 
Det känns tråkigt att än en gång tvingas konstatera att det saknas satsningar på såväl förebyggande insatser som rehabilitering. Dock ser vi från Fysioterapeuterna positivt på att regeringen lyfter behovet av en kraftsamling för att främja fysisk aktivitet. Det ökade stödet till idrottsrörelsen och stimulansen för ökat cyklande är reformer i rätt riktning, men det behövs mycket mer. 
Särskilt viktigt är det att nå dem som har behov av stöd för att kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Det gäller såväl barn som äldre och personer med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och svåra sjukdomar som exempelvis cancer.
Hälso- och sjukvården behöver ställa om till ett mer förebyggande och långsiktigt sätt att arbeta. Den utmaningen behöver vi ta oss an tillsammans, men en förutsättning är att politiken vill och också gör de satsningar som krävs. Annars blir det mest mer av samma, med samma resultat som tidigare. 
Vi skulle önska att regeringen snabbare hade kommit fram med skarpa förslag utifrån intentionerna i Effektiv vård. Där finns ett bra och konstruktivt tänk kring ett skifte i hälso- och sjukvården som vi tror är både nödvändigt och eftersträvansvärt. Vi behöver ställa om till ett ökat primär- och hemvårdsfokus, där både förebyggande och rehabilitering ges betydligt större tyngd.